گروه فنی مهندسی آماج حفاظ

پروژه شهرداری مسجد سلیمان شامل نصب دوربین های مداربسته و تجهیز سالن کنفرانس می باشد .