پروژه پایش تصویری شهر ویست

انجام پروژه پلاک خوان شهر ویست

راه اندازی اتاق سرور

چیدمان رک

نصب دوربین های پلاک خوان سطح شهر

انتقال تصاویر وایرلس

سامان دهی سیستم شبکه شهرداری

و ...

مشتریشهرداری ویست
انجام پروژهآماج حفاظ
تاریخ1401/12/22 تا 1401/12/26
لینک پست در ایسنتاگرامxtemos.com/wood

پروژه های مرتبط